Administrata

Veprimtaria

Në rregulloren mbi përshkrimin dhe sistematizimin e vendeve të punës të QKSUK-ës është sistemuar edhe Departamenti i Administratës Qendrore në kuadër të cilit punon sektori për buxhet dhe financa, sektori i personelit, zyra ligjore, zyra e prokurimit si dhe shërbimi mbështetës.

Departamenti i Administratës kryesisht kryen punët e planifikimit dhe shpenzimit të buxhetit, harton të gjitha rregulloret e nevojshme për QKSUK-në, kryen të gjitha punët e personelit, planin vjetor të prokurimit dhe zbatimin e tij gjatë vitit dhe i kryen të gjitha punët teknike dhe higjienike në QKSUK.

Klikoni këtu për ta shiquar personelin e administratës

Kontakti:

tel: +381 (0)38 512 525 106
fax: +381 (0)38 512 474
e-mail: administrata@qksuk.org


Zyrtari përgjegjës për pranimin dhe trajtimin e sinjalizimit - raportimeve për QKSUK.
Dr. Vullnet Destani
Tel:         049 650 724
 e-mail:  vullnet.destani@gmail.com